Posted on

Có thể nói phần thi Writing, đặc biệt là viết Essay (bài luận) luôn là một thử thách đối với các thí sinh tại Việt Nam, bởi viết là một quá trình tiếp nhận – sáng tạo kiến thức chứ không đơn thuần là tiếp nhận kiến thức như các kỹ năng Reading và Listening.

Vậy làm thế nào để viết tốt một bài Essay ?

Đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ những tiêu chí của một bài luận hay. Tiêu chí thứ nhất đó là việc hiểu, bao quát và nhìn nhận vấn đề từ nhiều chiều. Trong các bài Essay, câu hỏi thường đưa ra 2 ý kiến trái chiều và các thí sinh thường được hỏi “Bạn đồng ý với ý kiến nào ?” hay “Bạn ủng hộ hay phản đối ý kiến trên ?”. Đừng chỉ xây dựng luận điểm về 1 ý kiến mà bạn cho là đúng, hãy nói về cả 2 mặt của một vấn đề. Những người chấm thi rất chú trọng đến cách nhìn nhận vấn đề theo nhiều chiều của bạn.

Tiêu chí thứ hai đó là sự mạch lạc, tính liên kết giữa các đoạn văn và câu văn với nhau. Để thực hiện tiêu chí này bạn cần không chỉ khéo léo sử dụng các từ và cụm từ (phrase) mà còn là việc liên kết hàm ý giữa các đoạn văn và các câu văn.

Chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ về các cụm từ và cách sử dụng của các cụm từ này:

Khi bạn muốn viết thêm ý, hãy sử dụng:

Moreover, furthermore, again, further, what is more, in addition

Besides, above all, as well as

In fact, really, in reallity, It is founding that, …

As for, as to, with respect to, Regarding

Khi muốn Liệt kê, hãy sử dụng :

First(ly), Second(ly), Third(ly)

Another, In addition, Finally

To begin with, In the second place

Moreover, additionally, also

Next, then, and to conclude, lastly, …

Cùng ý nhưng khác cách diễn đạt

In other words, rather, or, batter, in that case

To put it (more) simply

In view of this, with this in mind

To look at this another way

Khi nêu dẫn chứng, ví dụ:

That is to say, in other words

For example, for instance, namely, an example of this is

And, as follow, as in the following examples, such as, including

Especially, particularly, in particular, notably, chiefly, mainly, mostly

Khi nêu một luận điểm trái ngược :

By contrast, another way of viewing this is, alternatively, again, rather

One alternative is, another possibility is …

On the other hand, on the one hand

In comparision, on the contrary, in fact, though, although

Nhấn mạnh về luận điểm đã nêu ở trước đó:

However, despite, in spite of …

While … may be true

Although, though, after all, at the same time, on the other hand, all the same

Even if … is true, although … may have a good point

Nêu kết quả của một điều gì đó

Therefore, as a result

So, then, It can be seen that

The result is, the consequence is

We can see that, It is evident that

Because of this, For this reson, This suggestion that, It follows that

Due to

Khi muốn trích dẫn một câu nói:

According to, To quote from, Referring to

(someone) tells us that, (someone) argues that,

As (someone) stated/wrote/argued/expressed the concern

Tổng kết, Kết luận:

In Conclusion, my conclusion is, To conclude, on the whole

To Summarize, to sum up briefly, In brief

Tiêu chí thứ ba đó là vốn từ vựng sâu và rộng, từ đơn giản đến phức tạp. Điều này được thể hiện qua cách bạn sử dụng từ đồng nghĩa (synonyms) để tránh lặp các từ bạn đã sử dụng trước đó, ví dụ: nếu bạn sử dụng từ School ở trước đó thì bạn nên sử dụng những từ như Academy, Faculty, Institute, College, … đồng thời sử dụng các ngữ đồng vị (Collocations). Đặc biệt nếu bạn có thể sử dụng các từ mang tính Hàn lâm (Academic word) thì càng tốt, bởi nó khiến người chấm thấy được sự hiểu biết sau của bạn về vấn đề.

Và cuối cùng là tiêu chí sử dụng chính xác và linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp. Điều này đòi hỏi bạn cần nắm vững ngữ pháp và cách sử dụng của từng cấu trúc khác nhau. Bạn có thể nắm vũng các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh với các đầu sách dạy ngữ pháp của MCBooks, luôn được đánh giá cao về chất lượng và nội dung.

Giờ các bạn đã hiểu rõ các tiêu chí để có thể làm tốt một bài Essay rồi. Chúc các bạn sẽ thành công và chinh phục thách thức này nhé.

/* Remnove chat fb */ 001-messenger