Posted on

Tiếng Anh 7 trang 86 sách Global Success thuộc nội dung của Unit 8: Films. Trang 86 sẽ bao gồm các bài tập của Unit 8 này.

Nội dung sách tiếng Anh 7 trang 86

Nội dung sách tiếng Anh 7 trang 86
Nội dung sách tiếng Anh 7 trang 86

Lời giải sách tiếng Anh 7 trang 86

4. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence.

1. Mary overslept this morning__________she went to bed early last night.

A. although

B. because

C. so

Để hoàn thành câu này, chúng ta cần chọn từ phù hợp để nối hai phần của câu một cách có ý nghĩa. Câu này có hai phần thông tin: “Mary overslept this morning” (Mary ngủ quên vào sáng nay) và “she went to bed early last night” (cô ấy đã đi ngủ sớm tối qua).

Phương án A: “although” (mặc dù) thường được sử dụng để chỉ sự tương phản giữa hai ý.

Phương án B: “because” (bởi vì) thường chỉ nguyên nhân hoặc lý do.

Phương án C: “so” (vì thế) thường chỉ hậu quả hoặc kết quả.

Trong trường hợp này, “because” là từ phù hợp nhất, vì nó tạo ra một sự tương phản giữa việc cô ấy ngủ quên và việc cô ấy đi ngủ sớm.

Vì vậy, đáp án đúng là:

Mary overslept this morning although she went to bed early last night.

(Phương án A)

2. ________the sun is shining, it isn’t very warm.

A. Because

B. However

C. Though

Để hoàn thành câu này, chúng ta cần chọn từ phù hợp để nối hai phần của câu một cách có ý nghĩa. Câu này có hai phần thông tin: “the sun is shining” (mặt trời đang chiếu) và “it isn’t very warm” (không hề ấm áp lắm).

Phương án A: “Because” (bởi vì) thường chỉ nguyên nhân hoặc lý do.

Phương án B: “However” (tuy nhiên) thường được sử dụng để chỉ sự tương phản, nhưng thường không dùng đầu câu trong cấu trúc này.

Phương án C: “Though” (mặc dù) thường được sử dụng để chỉ sự tương phản giữa hai ý.

Trong trường hợp này, “Though” là từ phù hợp nhất, vì nó tạo ra một sự tương phản giữa việc mặt trời đang chiếu và thời tiết không ấm áp.

Vì vậy, đáp án đúng là:

Though the sun is shining, it isn’t very warm.

(Phương án C)

3. I don’t like running, ________ I like swimming.

A. but

B. so

C. however

Để hoàn thành câu này, chúng ta cần chọn từ phù hợp để nối hai phần của câu một cách có ý nghĩa. Câu này có hai phần thông tin: “I don’t like running” (Tôi không thích chạy) và “I like swimming” (Tôi thích bơi).

Phương án A: “but” (nhưng) thường được sử dụng để chỉ sự tương phản giữa hai ý.

Phương án B: “so” (vì thế) thường chỉ hậu quả hoặc kết quả.

Phương án C: “however” (tuy nhiên) cũng chỉ sự tương phản, nhưng thường được sử dụng ở đầu câu mới hoặc giữa câu với dấu phẩy.

Trong trường hợp này, “but” là từ phù hợp nhất, vì nó tạo ra một sự tương phản giữa việc không thích chạy và thích bơi.

Vì vậy, đáp án đúng là:

I don’t like running, but I like swimming.

(Phương án A)

4. ________ the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However

B. Because

C. Although

Để hoàn thành câu này, chúng ta cần chọn từ phù hợp để nối hai phần của câu một cách có ý nghĩa. Câu này có hai phần thông tin: “the film was exciting” (bộ phim thú vị) và “Jim fell asleep in the cinema” (Jim đã ngủ gục trong rạp chiếu phim).

Phương án A: “However” (tuy nhiên) thường được sử dụng để chỉ sự tương phản, nhưng thường không dùng đầu câu trong cấu trúc này.

Phương án B: “Because” (bởi vì) thường chỉ nguyên nhân hoặc lý do.

Phương án C: “Although” (mặc dù) thường được sử dụng để chỉ sự tương phản giữa hai ý.

Trong trường hợp này, “Although” là từ phù hợp nhất, vì nó tạo ra một sự tương phản giữa việc bộ phim thú vị và việc Jim ngủ gục.

Vì vậy, đáp án đúng là:

Although the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

(Phương án C)

5. The story of the film is silly. __________ many people still enjoyed it.

A. However

B. Though

C. But

Để hoàn thành câu này, chúng ta cần chọn từ phù hợp để nối hai phần của câu. Câu này có hai phần thông tin: “The story of the film is silly” (Câu chuyện của bộ phim là ngớ ngẩn) và “many people still enjoyed it” (nhiều người vẫn thích nó).

Phương án A: “However” (tuy nhiên) thường được sử dụng để chỉ sự tương phản, và thích hợp để sử dụng ở đầu câu hoặc giữa câu với dấu phẩy.

Phương án B: “Though” (mặc dù) cũng chỉ sự tương phản, nhưng thường không dùng đầu câu trong cấu trúc này.

Phương án C: “But” (nhưng) chỉ sự tương phản, thường được sử dụng giữa hai mệnh đề trong cùng một câu.

Trong trường hợp này, “However” là từ phù hợp nhất, vì nó tạo ra một sự tương phản giữa việc câu chuyện của bộ phim không hấp dẫn và việc nhiều người vẫn thích nó.

Vì vậy, đáp án đúng là:

The story of the film is silly. However, many people still enjoyed it.

(Phương án A)

5. GAME Chain story

Work in groups. Develop a story using although/though.

Although it rained yesterday….

Example:

A: Although it rained yesterday, we went shopping.

B: Although/Though we went shopping, we didn’t buy anything.

C: …

Để phát triển câu chuyện, chúng ta sẽ tạo một chuỗi các sự kiện, mỗi sự kiện sẽ sử dụng “although” hoặc “though” để tạo ra một tình huống tương phản. Dưới đây là một ví dụ:

A: Although it rained yesterday, we went shopping.

B: Although we went shopping, we didn’t buy anything.

C: Though we didn’t buy anything, we enjoyed a nice meal at a new restaurant.

D: Although we enjoyed the meal, we got caught in the rain on our way home.

E: Though we got caught in the rain, we laughed and had fun.

F: Although we were soaking wet, it turned out to be a memorable day.

Trên đây là nội dung và lời giải cho sách Tiếng Anh 7 trang 86 Global Success. Để học tốt hơn chương trình tiếng Anh lớp 7, các em có thể tham khảo thêm cuốn sách Làm chủ kiến thức tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy lớp 7. Cuốn sách này bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 7 – Tập 1-2 (Global Success) nhằm giúp các em nắm chắc kiến thức trọng tâm và rèn các kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trong tiếng Anh.

Link đọc thử sách: https://drive.google.com/file/d/1XrS7Awoyi_dwiCwiPRVY5APKoKH9i9Ph/view

Inbox ngay cho Mcbooks để được mua sách với giá ưu đãi nhất các em nhé!

Mcbooks tự hào là nhà xuất bản sách tham khảo cho học sinh hàng đầu tại Việt Nam!

Mcbooks.vn

/* Remnove chat fb */
001-messenger