Posted on

🎁 Tất cả sách học từ vựng tiếng Anh của Mcbooks đang được giảm giá lên tới 35%. Nhanh tay đặt ngay để sở hữu những cuốn sách mà bạn yêu thích nhé 🎁


Có phải bạn đang tìm đọc các bài đọc luyện phát âm tiếng Anh đơn giản, dễ hiểu, có phần phiên âm để đọc theo nhằm cải thiện khả năng phát âm và giao tiếp tiếng Anh của mình? Vậy thì đừng bỏ lỡ 5 bài đọc được biên soạn bởi giáo viên tiếng Anh số 1 Thế Giới A.J. Hoge dưới đây để bắt đầu ngay thôi nào!

Bài đọc số 1:

Luyện tập đọc chuẩn đoạn văn dưới đây và nhớ vận dụng nguyên tắc chung:” Nghe – nói song hành” nhé:

I am an excellent English speaker. I follow the Effortless English five day training method. Every day I improve my English pronunciation. Every day I use the Effortless English Pronunciation method. I practice every unit for at least five days.

On day 1, I watch the lesson video. I practice the skills and take notes. Then I listen to the training audio or the unit. I listen very carefully. I try to hear all the sounds exactly. I also listen to the rhythm, speed, and intonation. I listen carefully at least five times.

On day 2, I listen to the same training audio again. I pause after every sentence and copy the speaker. I speak loudly and try to sound exactly like the audio. I do this five times or more.

On day 3, I read the text for the training audio out loud with a strong voice. I record myself. Then I compare my recording to AJ’s pronunciation. I notice where my pronunciation is different than AJ’s. I do this five times or more.

On days 4 and 5, I track the training audio. While listening to the audio, I speak out loud. I try to speak at the same time as AJ and I try to exactly copy AJ’s pronunciation. I speak loudly and walk while doing tracking whenever possible. I do this tracking technique at least five times a day. More is better.

Finally, the next day I am ready for a new unit. I start the next unit on day 1. I watch the lesson video and take notes. Then I listen to the new training audio carefully. My pronunciation is improving.

Hãy phát âm từng câu một trong đoạn văn theo phiên âm dưới đây:

I am an excellent English speaker. I follow the Effortless English five-day training method.

/’arəm ən ‘eksələntigif’spiškər ‘ar fa:lau di ‘efətləs’ıngliſfaiv der ‘tremniy ‘medəd./

Every day I improve my English pronunciation.

l’evri der ‘a im’pru:v mai ‘inglif prənansi’eiſn./

Every day luse the Effortless English Pronunciation method.

/’evri dei ‘a ‘jusz ði ‘efətləs’iŋgliſ pra,nansı’eifn ‘me@əd./

I practice every unit for at least five days.

/’ai ‘præktis ‘evri ‘ju:nit fər ət list faiv deiz./

On day 1, I watch the lesson video. I practice the skills and take notes.

/a:n der wan ‘ar wpt də ‘lesn ‘vidiəv |’ai ‘præktis də skılz ənd teik nəvts./

Then I listen to the training audio for the unit.

/den ‘an ‘lisn tə də ‘treinız ‘ɔ:diəv fə də ‘ju: nit./

I listen very carefully. I try to hear all the sounds exactly.

/’ai ‘lisn ‘veri ‘kerfəli |’ai trai tə hır :l de ‘saundz 1g’zæktli./

I also listen to the rhythm, speed, and intonation. I listen carefully at least five times.

/’ai ‘ɔ:lsəv ‘lisn tə da ‘riðəm spird |ənd tə’neiſn l ‘an ‘lisn ‘keəfəli ət list farv ‘taimz./

On day 2, I listen to the same training audio again.

/a:n ‘dei ‘tu: ‘. ‘lisn tə də ‘seim ‘tremnın ‘a:di,au a’gen./

I pause after every sentence and copy the speaker.

/’ai ‘pɔ:z ‘æftər ‘evri ‘sentənsənd ‘ka:pi ðə ‘spirkər./

I speak loudly and try to sound exactly like the audio. I do this five times or more.

/’ai ‘spi:k ‘laudli ənd ‘trai tə ‘saund ig’zæktli ‘laik ði ‘a:di, au l’ai də dis ‘faiv ‘taimzo:r ‘mɔr./

On day 3, I read the text for the training audio out loud with a strong voice.

/a:n ‘der ‘Ori: ‘ai rid ðə ‘tekst fər də ‘treiniŋ ‘a:di,əv ‘aut ‘laud wið ə ‘stroy.vos./

I record myself. Then I compare my recording to AJ’s pronunciation.

/’ai ri’kɔ:rd mar’self.den ‘ar kəm’per ‘mar rı’közr.dıŋ tə er dzerz’z prənansı’eiſn./

I notice where my pronunciation is different than AJ’s. I do this five times or more.

l’ai ‘nautis ‘wer ‘mai prənansi’eiſn iz ‘difərənt ðən er dzeiza də ðis ‘faiv ‘taimz or ‘mɔ:r./

On days 4 and 5, I track the training audio.

/a:n ‘deiz ‘forr and ‘faiv |’ai træk də ‘tremniy ‘a:di əd./

While listening to the audio, I speak out loud. I try to speak at the same time as AJ and I try to exactly copy AJ’s pronunciation.

l’ai ‘trai tə’spi:kət li’ka:pi er dzelzz | ‘wail ‘lısnın tə ði ‘a:di, əv | ‘ai ‘spi:k ‘aut ‘laud | ‘a ‘trai tə’s da ‘serm ‘taim əz er dzerz and ‘artrar tə ig’zækt-li ‘ka pierda prə,nansi’erſn./

I speak loudly and walk while doing trackin whenever possible.

‘a ‘spi:k ‘laudliənd’wa:k’wail’du:ız ‘trækiŋ wen’evər’pa:səbl

I do this tracking technique at least five times a day. More is better.

/’ai də dis ‘trækın tek’ni:k ət ‘lirst ‘faiv ‘taimz ə ‘dei ‘mor iz ‘betər./

Finally, the next day I am ready for a new unit.

/’fainali da ‘nekst ‘der’ai əm ‘redi fər ə ‘nu: ‘južnit./

I start the next unit on day 1. I watch the lesson video and take notes.

/ ai ‘sta:rt da ‘nekst ‘ju:nit a:n ‘dei wan’ai ‘wartſ ðə ‘lesn ‘vidiau ənd terk nauts./

Then I listen to the new training audio carefully. My pronunciation is improving.

/ðen’ai ‘lisn tə də’nu: ‘treiniŋ’a:di əw ‘kerfəlil’mai pre nansie izm’pru:viŋ/

Bài đọc số 2:

Chúng ta cùng nghe và luyện tập “Rhythm” với thầy AJ qua đoạn văn đầy động lực và khi nghe chúng ta cùng để ý để đến Nhịp điệu của mỗi câu. Nhớ vận dụng nguyên tắc chung: “Nghe – Dừng – Bắt chước – Theo bóng” nhé:

I am a powerful English speaker. Every day my pronunciation is improving. Every day, I am closer to a perfect American accent. In fact, I love to exaggerate my American accent. I make my American accent super strong. Improving my accent is like a game. I pretend that I am an actor who is playing an American character. As I copy AJ’s rhythm, I use a loud, strong voice, and I even use his gestures and facial expressions. I am excited about my improvement because I get more respect when people hear my fantastically clear American accent. I’m having a lot of fun improving my pronunciation now.

Hãy phát âm từng câu một trong đoạn văn theo phiên âm dưới đây:

I am a powerful English speaker. Every day my pronunciation is improving.

l’ai əm ə ‘paverfl ‘ın.gliſ’spi:kər. ‘evri ‘der ‘mai prə,nansi’eiſn Iz imprurvin./

Every day, I am closer to a perfect American accent.

/evri ‘der, ‘ar əm ‘klouzz.r tə ə ‘p3:rfikt a’merikon ‘aksent/

In fact, I love to exaggerate my American accent. I make my American accent super strong.

/in ‘fækt, ‘ar ‘ləv tə ig’zædzərert ‘mai a’merikən ‘æksent. ‘ai’meik ‘mai a merrkon ‘eksent su:por’strp./

Improving my accent is like a game. I pretend that I am an actor who is playing an American character.

/im’pru:viŋ ‘mar ‘æksent iz ‘laik ə ‘germ.’ai pritend ðæt ‘ai am ən ‘æktər ‘hu: iz ‘pleri, ən a’merikən ‘kærəktər./

As I copy AJ’s rhythm, I use a loud, strong voice, and I even use his gestures and facial expressions.

/ǝz ‘ai ‘ka:pi ei dzeiz ‘riðəm, ‘ai ‘ju:z ə ‘laud, ‘strpŋ vois, and all ‘i:vn ‘ju:s hız ‘dgestſərz ənd ‘feifl ik’spreſnz./

Iam excited about my improvement because I get more respect when people hear my fantastically clear American accent.

/’ai əm ik’saitəd ə’baut ‘mai im’pru vmənt bi’koz ‘ai ‘get me It’spekt’wen ‘pi:pl’hır ‘mai fæn’tæstikli ‘klır ‘merıkən ‘æksen./

I’m having a lot of fun improving my pronunciation now.

/’aim’haviy a’la:t əv ‘fən m’pru:viŋ ‘mai prənansi’eijn nerə,nansi’eifn ‘nav./

Bài đọc số 3:

Luyện tập đọc chuẩn đoạn văn dưới đây và nhớ vận dụng theo nguyên tắc chung: “Nghe – Dừng – Bắt chước – Theo bóng” nhé!

Remember, on day 1, listen carefully to the pronunciation five times or more.

On day 2, I pause after every sentence then copy the pronunciation out loud. I do this five times or more.

On day 3, I read the training text aloud and record myself. I compare my pronunciation to AJ’s. I do this five times or more.

On days 4 and 5, I track AJ’s audio. I listen and speak at the same time with no pausing. I copy AJ exactly with a loud voice.

Am I learning to speak with a clear accent? Yes, I am. Why? Why am I improving? I’m improving because practice. I practice every day, every single day.

You know why? Because I love practicing my English pronunciation. I love practicing pitch, volume, and rhythm.

I love improving my accent and I’m excited about sounding just like an American

Am I perfect now? Of course not, but I am improving day after day after day after day.

I’m getting better, and better, and better, and better. Ifeel great. Why? Because I know I am succeeding.

Bài đọc số 4:

Luyện tập đọc chuẩn đoạn văn dưới đây, đặc biệt là những chỗ giảm lược âm hay nối âm và nhớ vận dụng nguyên tắc chung: “Nghe – Dừng – Bắt chước – Theo bóng” nhé:

You’re gonna have a perfect American accent. Ya know you havta practice every day and ya need to use all of your energy every time you practice. Didja know that anyone can develop a clear accent? Whates it takes to speak with a clear accent? Whatdya haveta do? Well, you gotta follow the Effortless English pronunciation five-day method. You oughta repeat each step at least five times a day. Though more is better. If you wanna improve faster ya needta practice even more every day. Areya willing to focus every day? Wontcha trust me and follow the system? Didntcha buy this course because ya wanna speak with the perfect American accent? You got this course because ya need it. Be patient. Don’t stop it before you finish. Success takes time and everyone hasta practice to improve. Keep going and you’ll do it. You are gonna succeed.

Hãy phát âm từng câu một trong đoạn văn theo phiên âm dưới đây:

You’re gonna have a perfect American accent.

/jur ‘ga:nə hæv ə ‘p3:r fikt a’merikən ‘æksent./

Ya know you havta practice every day and ya need to use all of your energy every time you practice.

/Jə nov ju hævte ‘præktis ‘evri dei ænd ja nid tu ju:z :l əv jur ‘enərdzi ‘evri taim ju: ‘præktis./

Didja know that anyone can develop a clear accent?

/didjə nou dæt ‘eniwan kæn di’veləpə klir læksent?/

Whatevs it takes to speak with a clear accent? Whatdya haveta do?

/wat’evz it teiks tu spi:k wið ə klir ‘æksent? watdaja hævtə du:?/

Well, you gotta follow the Effortless English pronunciation five-day method.

/wel, ju: ‘ga:tə ‘fa:lov di ‘efərtləs ‘ingliſ prenansi’eifn faiv-der ‘meBəd./

You oughta repeat each step at least five times a day.

/ju: ‘5:t të ri’pi:ti:t step æt li:st farv tarmz a dei./

Though more is better. If you wanna improve faster ya needta practice even more every day.

/dou mor iz ‘beter. If ju ‘wa:nə im’pru:v ‘fæstər ja ni:də ‘praktis ‘i:vin mo:r’ evri dei./

Areya willing to focus every day? Wontcha trust me and follow the system?

/a: jə ‘wiliŋ ta ‘foukəs ‘evri dei ‘wountſə trast mi: ænd ‘fa:lov ðə ‘sistam?/

Didntcha buy this course because ya wanna speak with the perfect American accent?

/’didntſə bal is kɔ:rs bi’kɔ:z ja ‘wa:nə spi:k wið də ‘p3:rfik tə’merikən’aksent?/

You got this course because ya need it. Be patient.

/ju: ga:t ðis kors bi’kɔ:z ja ni:d it. bi: ‘peiſnt./

Don’t stop it before you finish. Success takes time and everyone hasta practice to improve.

/dount sta:p it br’fo:r ju ‘finiſ. sək’ses teiks taim ænd ‘evri,wan ‘hæstə’præktis tə im’pru:v./

Keep going and you’ll do it. You are gonna succeed.

/ki:p ‘gouin ænd ju:I du: it.ju: a:r ‘ganə sək’si:d./

Đoạn văn số 5:

Luyện tập đọc chuẩn đoạn văn dưới đây và vận dụng nguyên tắc chung: “Nghe – Dừng – Bất chước -Theo bóng” nhé:

First I am practicing head voice. My pitch is very high. I notice the vibration, the feelings happening in my head, mostly. Next, I move the vibration to my nose.

I feel the vibrations in my nose and, of course, this sounds a little strange. For throat vibration, I drop

my pitch to the middle level. I relax my throat and let it vibrate. I put my finger on my throat to feel the vibrations. I feel the vibrations most strongly in my neck and throat. Finally, I drop my pitch even more. I speak with a low voice as I push the vibration down, down, down into my chest. I still feel some vibration in my throat but now my chest is also vibrating. My voice sounds deep and strong when I use chest vibration. As I practice, I easily move sound vibrations If up and down my body. I am now ready to master the specific sounds of English.

Hãy phát âm từng câu một trong đoạn văn theo phiên âm dưới đây:

First I am practicing head voice. My pitch is very high.

/fa:rst ‘ai əm ‘præk,tısıŋ ‘hed,vois I ‘mai ‘pit iz ‘veri ‘hai./

I notice the vibration, the feelings happening in my head, mostly.

/’ai ‘nəvtis də vai’breiſn | də ‘fi:lınz ‘hæpəniŋ in ‘mai ‘hed | ‘məustli./

Next, I move the vibration to my nose.

/’nekst |’ai ‘mu:v də vai’breiſn tə ‘mai nəuz./

I feel the vibrations in my nose and, of course, this sounds a little strange.

/’ar fi:1 də vai’breiſnz in ‘mai nəuz ænd | əv ‘kɔ:rs dis ‘saundz ə ‘lıt! ‘streind3./

For throat vibration, I drop my pitch to the middle level.

/ fər Orəut var’breiſn l’ai ‘dra:p ‘mai ‘pitſ tə də ‘mıd! ‘lev../

I relax my throat and let it vibrate.

/’ai rə’læks ‘mai Oraut ənd ‘let ‘It’vaibreit./

I put my finger on my throat to feel the vibrations.

/’ai ‘put ‘mar ‘fiŋgər a:n ‘mar Orət tə ‘fi:l də var’breiſņz./

I feel the vibrations most strongly in my neck and throat.

/’ai ‘fi:1 də vai’breiſņz maust ‘strpyli in ‘mai ‘nek ənd Orəvt./

Finally, I drop my pitch even more.

/’fanoli | ‘ai ‘dra:p ‘mai pit ‘ivn mo:r./

I speak with a low voice as I push the vibration down, down, down into my chest.

/’ai ‘spi:k wid a ‘ləw ,vois əz ‘ai ‘puf də vai’breiſn ‘daun daun | daun m’tu: ‘mai ‘tfest./

I still feel some vibration in my throat but now my chest is also vibrating.

/’ai ‘stil ‘fi:l səm var’breiſn in ‘mai Orət bət ‘nav ‘mai ‘tſest s ‘plsəv ‘varbretin./

My voice sounds deep and strong when I use chest vibration.

/’mai vɔis ‘saundz ‘di:p ǝnd ‘strpŋ ‘wen ‘ai’ju:z ‘tſest vai’breiſn./

As I practice, I easily move sound vibrations up and down my body.

/az’ai ‘præk,tis l’an ‘iszəli ‘mu:v ‘saund var’breiſņz ap ǝnd daun ‘mai ‘ba:di./

I am now ready to master the specific sounds of English.

/’ai əm ‘nau ‘redi tə ‘mæstər də spa’sıfık ‘saundz əv ‘ıŋ.gliſ./

Ngoài 5 bài đọc trên, còn một số bài đọc luyện phát âm tiếng Anh khác của thầy A.J.Hoge được biên tập trong cuốn Effortless English – Tự tin phát âm chuẩn, kèm theo đó là audio, app học tiếng Anh và phần bài tập giúp bạn ôn lại bài ở ngay phía sau mỗi bài đọc.

Hãy tìm mua ngay cuốn sách này để hoàn thiện kĩ năng phát âm tiếng Anh và ngày càng tự tin vào khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình các bạn nhé!

>> Tham khảo thêm hơn 50 cuốn sách luyện phát âm tiếng Anh cực hay khác của Mcbooks

Mcbooks.vn

 

 

 

001-messenger