Đánh giá sách Rich habits poor habits: Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo

Điều gì đã làm nên sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo? Một trong những lý do quan trọng nhất chính là thói quen. Điều này được trình bày qua công trình nghiên cứu thói quen hàng ngày của 233 triệu phú và 177 triệu phú tự thân của tác giả Thomas C.Corley. […]

READ MORE
001-messenger