Phiếu bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 5 tập 1

49.000

PHIẾU BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH – LỚP 5 – TẬP 1 bao gồm:

10 đơn vị bài học và 02 đơn vị bài ôn tập. Mỗi bài tập theo tuần đều bám sát theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần sau của Phiếu bài tập bổ trợ có phần Đáp án để học sinh tự kiểm tra.

Mua ngay

Đọc thử